Nürnberg 1935. Norge 2017.

Vi vet at sexkjøpsloven bryter med fundamentale menneskerettigheter.

Vi vet at sexkjøpsloven avler vold og stigma.

Sexkjøpslovens massive inngripen mot privatliv, menneskerettighetsovergrep og utfrysning av enkeltgrupper, vekker til live dystre minner om en tid som ingen vil ha tilbake. Jeg får dessverre noen assosiasjoner til en bekmørk fortid.

Se litt nærmere på dette:
Nürnberglovene, 1935: The two laws were the Law for the Protection of German Blood and German Honour, which forbade marriages and extramarital intercourse between Jews and Germans [… ] Jewish citizens were harassed and subjected to violent attacks. They were actively suppressed, stripped of their citizenship and civil rights. [… ] Non-Jews gradually stopped socialising with Jews or shopping in Jewish-owned stores, many of which closed due to lack of customers. [… ] The Nuremberg laws had a crippling economic and social impact on the Jewish community. Persons convicted of violating the marriage laws were imprisoned…  (https://www.wikiwand.com/en/Nuremberg_Laws)
Forsøk å bytte ut “Jews / Jewish” med “sex worker(s)” og smak litt på ordene “protection of honour”.

Avskjæring fra samfunnet, overvåkning, forfølgelse, vold, stigmatisering, rettsløshet, og kriminalisering av tredjepart, en kalkulerende statsinnført krenkelse. Parallellene er ubehagelig nærliggende: En stigmatisert gruppe blir diskriminert og forfulgt. Det er straffbart å ha sex med dem, eller gjøre handel med denne gruppen. Borgere som gjør dette blir straffet for at samfunnet skal bli kvitt uønskede aktiviteter og en uønsket gruppe. Denne gruppen blir redusert til en pariakaste, og dermed blir det også lettere å bruke vold mot dem. Fordi det ”ærbare” og “rene” i samfunnet er truet, spiller det ingen rolle at rettighetene deres forsvinner.

Har historien ikke lært oss noe som helst? Er folk virkelig så blinde?

Jeg blir både redd og rasende når jeg ser politikernes unnfallenhet, og at samfunnet ikke reagerer på at menneskerettighetene konsekvent brytes. Loven gjelder ikke bare unntaksvis, den gjelder hele nasjonen. Urett som ikke rammer en selv, tåles nå så altfor godt. Fundamentale menneskerettigheter har blitt ofres på moralens alter. Skal religion og forvridd seksualmoral vinne over faktabasert forskning som klart viser skadeomfanget av sexkjøpsloven? Dette er en grov, nasjonal forbrytelse satt i system av staten. Det å avskjære en gruppe mennesker fra samfunnet, overvåke dem, kriminalisere arbeidet deres ved å innføre et hårreisende og stigmatiserende lovverk er komplett ondskap.

Nürnbergprosessen (1945-46) rettsforfulgte de som sto bak grusomhetene i Nazi-tyskland. I senere tid, har det også blitt gjennomført rettssaker mot de som ”bare fulgte ordre”. Når man ser på hvilke konsekvenser sexkjøpsloven har, kan man kanskje tenke seg at de som står bak dette overgrepet, samt de som håndhever den, står foran en aldri så liten oppvask i fremtiden? Når politikere og pressgrupper tror at de gjør en “god gjerning” ved å gjennomføre en ond gjerning, og dermed visker bort helt elementære menneskerettigheter, må det gripes inn.

Denne galskapen må stoppes. Avkriminalisering av sexarbeid er en begynnelse. For å unngå en lignende nasjonal skandale i framtiden, hadde det kan hende vært på sin plass med en rettsforfølgelse av de som gjorde tragedien mulig.

«En frihet i fare er like kritisk som å gjenta slaveri.» (Penny Gelder)

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Severe human rights violations in Norway – a crushing verdict over Norwegian politics

In late May 2016, AAI_varemerke_gulmnesty International published a devastating and gloomy report on the sex purchase law in Norway: The Human Cost of “Crushing” the Market. They spent two years finalizing the report, which is founded on in-depth surveys and interviews of a wide range of people: sex workers, lawyers, organizations, the police and academics.

The verdict over the sex purchase law is as clear as it is devastating: The law is dangerous. It brutally breaches with several human rights. The law must be reversed, and sex work must be decriminalized. These findings are supported by WHO, UNAIDS and The Lancet, among others.

How will the government and parliament react to this report? Will they passively watch as this law crushes the most basic of human rights? Are they really turning their backs on this? Will they let moralizing arguments undermine sex workers’ security, lives and health? Come on, tell me what you intend to do to mitigate the damage this law has done! Begin by confirming the reversal of the sex purchase law!

A piece of good advice: look to New Zealand where the decriminalization of sex work has functioned very well since 2002! Five years after the law reform, came the following conclusion: The sex industry has not increased in size, and many of the social evils predicted by some who opposed the decriminalisation of the sex industry have not been experienced. On the whole, the PRA has been effective in achieving its purpose, and the Committee is confident that the vast majority of people involved in the sex industry are better off under the PRA than they were previously.

A fundamental reform must obviously take place. Politicians must realize that the law is a scandal, and actually admit to this. It is apparent that something must be done, and we need political action now!

AMNESTY DEMANDS:

 • Amnesty International urges the Norwegian authorities to change the approach to the commercial sex market. The protection of human rights of all persons who sell sex must be the highest.
 • Amnesty International urges the Norwegian authorities to conduct a legal reform that decriminalizes sex work between consenting adults and ensuring people who sell sex necessary protection against exploitation in accordance with international human rights standards.
 • Amnesty urges the Norwegian authorities to draw up a white paper that contains a clear political recommendation on the creation of one legal regime embodying the human rights of persons who sell sex in Norway, and that can ensure the financing of an interdisciplinary and long-term research project that can provide research-based knowledge about the living conditions for sex workers in Norway.
 • Amnesty International recommends that the forthcoming national action plan against human trafficking clearly distinguishes between sex work between consenting adults and trafficking for exploitation of prostitution based on coercion and violence.
  Norwegian authorities must ensure that actions to combat trafficking will not cause the human rights of vulnerable groups to be breached, especially the human rights of victims of trafficking, persons who sell sex, migrants, refugees and asylum seekers.
  Amnesty also asks that the police immediately cease the use of “stress methods” against people who sell sex in Norway.
 • The report on sex workers living in Norway is part of a series of research reports where Amnesty International has documented human rights abuses such as sex workers experience in four countries. The reports also looks at how sex work laws and law enforcement affect sex workers’ human rights.Screen Shot 2016-06-15 at 08.52.00
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grove menneskerettighetsbrudd i Norge – en knusende dom over norsk politikk

AI_varemerke_gulI slutten av mai 2016, kom Amnesty International med en knusende og dyster rapport om sexkjøpsloven i Norge: The Human Cost of  “Crushing”the Market. De har brukt to år på å ferdigstille rapporten som er fundamentert i grundige undersøkelser og intervjuer av et bredt spekter mennesker: sexarbeidere, advokater, organisasjoner, politi og akademikere.

Dommen over sexkjøpsloven er like klar som den er knusende : Loven er livsfarlig. Den bryter brutalt med flere menneskerettigheter. Loven må reverseres, og sexarbeid må avkriminaliseres. Dette støttes blant annet av WHO, UNAIDS og The Lancet.

Hva gjør regjeringen og Stortinget med dette? Vil de passivt se på at loven valser over de mest grunnleggende av rettigheter? Snur de virkelig ryggen til? Lar de moraliserende argumenter trumfe liv og helse? Kom på banen og si hva dere har tenkt å gjøre for å bøte på skadene loven har gjort! Begynn med å stadfeste reversering av sexkjøpsloven!

Et godt råd: Se gjerne til New Zealand der avkriminalisering av sexarbeid har fungert meget bra siden 2002! Fem år etter lov-reformen, kom følgende konklusjon: The sex industry has not increased in size, and many of the social evils predicted by some who opposed the decriminalisation of the sex industry have not been experienced. On the whole, the PRA has been effective in achieving its purpose, and the Committee is confident that the vast majority of people involved in the sex industry are better off under the PRA than they were previously.

En grunnleggende reform må åpenbart til. Politikerne må innse at lovgivningen er en skandale, og faktisk innrømme dette. Det er innlysende at noe må gjøres, og vi trenger politisk handlekraft nå!

AMNESTY KREVER:

 • Amnesty International oppfordrer norske myndigheter til å endre tilnærming til det kommersielle sexmarkedet. Beskyttelsen av menneskerettighetene til alle personer som selger sex må settes høyest.
 • Amnesty International ber de norske myndigheter om å gjennomføre en juridisk reform som avkriminalisere sexarbeid mellom samtykkende voksne, og som sikrer mennesker som selger sex nødvendig beskyttelse mot utnyttelse i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder.
 • Amnesty oppfordrer norske myndigheter til å utarbeide en stortingsmelding som inneholder en tydelig politisk anbefaling om etableringen av ett juridisk regelverk som virkeliggjør menneskerettighetene til personer som selger sex i Norge, og som kan sikre finansiering av et tverrfaglig og langsiktig forskningsprosjekt som kan gi forskningsbasert kunnskap om levekårene for sexarbeidere i Norge.
 • Amnesty International anbefaler at den kommende nasjonale handlingsplanen mot menneskehandel tydelig skiller mellom sexarbeid mellom samtykkende voksne og menneskehandel til utnyttelse av prostitusjon basert på tvang og vold. Norske myndigheter må sikre at tiltak som skal bekjempe menneskehandel ikke fører til at menneskerettighetene til sårbare grupper brytes, særlig menneskerettighetene til ofre for menneskehandel, personer som selger sex, innvandrere, flyktninger og asylsøkere.
 • Amnesty ber også om at politiet umiddelbart stanser bruken av “stress metoder” mot personer som selger sex i Norge.
 • Rapporten om sexarbeideres levekår i Norge er en del av en rekke forskningsrapporterhvor Amnesty International dokumenterer menneskerettighetsbrudd som sexarbeidere opplever i fire land. Rapportene ser også på hvordan lover om sexarbeid og håndheving spiller inn på menneskerettighetssituasjonen til sexarbeidere.

Nyttig lenke: Spørsmål og svar om sexarbeidere og menneskerettigheter

 

Screen Shot 2016-06-15 at 08.52.00

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

This is not about a select group of people

In Norway, a deceitful interpretation of the Sex Purchase Law prevails. It is argued that it frames a select group of people; those who pay for sex. Most people believe that the law does not apply to them, but logically speaking, this is incorrect. This law applies to everyone who has sex, because everyone, one way or another, pays for sex. Here are some everyday forms of sexual transactions:

If you buy gift for your spouse and receive sex in return.
If you buy drinks for a random person at a nightclub and receive sex in return.
If you pay for dinner at a restaurant and receive sex in return.
If you bring your date to the movies and receive sex in return.
If you help someone financially and receive sex in return.
If you let someone live in your apartment and receive sex in return.

This happens all the time. This happens to everyone.
What enables these transactions? Money.
What is the incentive for these transactions? Sex.
Money and sex is an inseparable combination. It will always be so, and there is absolutely nothing wrong with it.

If Norwegian citizens pay for sexual services with money or gifts, it is considered a criminal offense. Logically speaking, there is no difference between paying a sex worker directly and the above-mentioned, everyday examples of sexual transactions that everyone carries out without batting an eye. The principle is exactly the same: you receive a monetary-based value and return this action with sex, either immediately, or as “installments”. The only difference is the degree of honesty involved. Where money is exchanged for sex through a mutual agreement, there is no masked agenda; the terms and conditions are clarified and explicit. All other forms of sexual transactions are more elaborate and covert.

Even so, most people refuse to realize that money somehow is involved. This, I believe, is called self-deception.

The Sex Purchase Law criminalizes those who pay for sex. In other words, the entire population has been criminalized because sex is exchanged for cash and gifts every hour. Everyone does it – there is no escape.

Is this not absurd? It is very unreal that this general criminalization takes place in an allegedly free country. Norway must be the grand master willful blindness and a governmentally initiated violation of privacy.

“The lies we tell other people are nothing to the lies we tell ourselves.”
― Derek Landy

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Dette handler ikke bare om én gruppe mennesker.

Det hersker en oppkonstruert tolkning av sexkjøpsloven. Det hevdes at den skal ramme en utvalgt gruppe mennesker; de som betaler for sex. De aller fleste tror loven ikke gjelder dem selv, men logisk sett er dette feil. Sexkjøpsloven gjelder alle som har sex, fordi alle på sitt vis betaler for sex. Her er noen hverdagslige former for seksuelle transaksjoner:

Du kjøper gave til ektefellen og mottar sex som gjenytelse.
Du spanderer drinker på en tilfeldig person på nattklubb og mottar sex som gjenytelse.
Du betaler middag på restaurant og mottar sex som gjenytelse.
Du tar med daten på kino og mottar sex som gjenytelse.gift
Du hjelper noen økonomisk og mottar sex som gjenytelse.
Du lar kjæresten din bo sammen med deg og betaler husleie og regninger og mottar sex som gjenytelse.

Dette skjer hele tiden. Dette skjer med alle.
Hva muliggjør disse transaksjonene? Penger.
Hva er motivasjonen for transaksjonene? Sex.

Penger og sex er en uløselig knyttet kombinasjon. Det kommer alltid til å være slik, og det er overhodet ingenting galt med det.

Hvis norske borgere betaler for seksuelle tjenester med penger eller gaver, er det straffbart. Logisk sett er det ikke noen forskjell mellom å betale en sexarbeider direkte og de hverdagslige eksemplene på seksuelle handlinger som alle er med på uten å blunke. Prinsippet er nøyaktig det samme: Man mottar en pengebasert verdi og yter sex tilbake, enten med en gang, eller som “avbetaling”. Den eneste forskjellen er graden av ærlighet. Der penger blir byttet mot sex gjennom en inngått avtale, ligger ingen maskert agenda, og rammene rundt er avklart. Alle andre former for seksuelle transaksjoner er mer omstendelige og fordekte.

Likevel, de fleste vil ikke innse at penger uansett er involvert. Dette kalles selvbedrag.

Sexkjøpsloven kriminaliserer de som betaler for sex, med andre ord er hele befolkningen blitt kriminalisert fordi sex hver eneste time blir byttet mot penger og gaver – og alle gjør det – på en eller annen måte.

Er ikke dette helt absurd? Det er uvirkelig at man kan la dette skje i et såkalt fritt land.

Norge må være verdensmestre i selvbedrag og statsinnført overgrep mot privatlivet.

 

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Who is Henrik Ibsen?

Norway has become a sick nation. For more than five years, we have let zealots and state feminists govern the most intimate details of our lives. Men and women have been deprived of something essential: sexual autonomy. The right to decide over our own bodies.

This autonomy vanished in 2009. A fabricated, double standard was politically adopted: it is okay to pretend you do not pay for sex – although anyone who has sex actually does, in one form or another. Those who make up for sex with cash will be punished.

Women’s liberation and sexuality are almost sacrosanct, but the women who sell sex for money are alleged victims. They are belittled and their opinions ignored, even if the sex is between consenting adults. We no longer have bodily autonomy. We are governed by an absurd ideology, shame and stigma. We are polluted by a forcefully introduced creed intended to brainwash us. Sex between consenting adults is now the state’s concern.

Henrik IbsenWhat is Norway today? – A nation brimming with moralizing fanatics.

What do foreigners think about Norway? – It is a country where consensual sex between adults is prohibited.

Who is Henrik Ibsen? – He represents an era in which there still was hope for a new nation, and Norway had something real to be proud of.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvem er Henrik Ibsen?

Norge er blitt et forkvaklet land. Vi har latt fanatikere og statsfeminister styre det mest intime av våre liv. Menn og kvinner har blitt frarøvet noe essensielt; seksuell autonomi. Retten til å bestemme over egen kropp.

Autonomien forsvant i 2009. En oppkonstruert, dobbeltmoralsk virkelighet ble politisk vedtatt: Det er greit å late som man ikke betaler for sex, selv om alle som har sex faktisk gjør det, i en eller annen form. De som gjør opp for seg med penger, skal straffes.
Kvinners frigjøring og seksualitet er nærmest hellig, men de som selger sex for penger er såkalte ofre. De ignoreres og umyndiggjøres, selv om handlingen foregår frivillig og mellom voksne individer. Vi bestemmer ikke lenger over egen kropp. Vi styres av et absurd tankesett, skam og stigmatisering. Vi er forsøplet av et tvangsinnført syn som er ment å hjernevaske oss. Sex mellom samtykkende voksne er nå statens anliggende.

Hvem er Henrik Ibsen?

Hva er Norge i dag? – Jo, vi har blitt et land fylt til randen av moraliserende fanatikere.

Hva tenker andre om oss? – Jo, det er landet det samtykkende sex mellom voksne er forbudt.

Hvem er Henrik Ibsen? – Jo, han representerer en epoke der det faktisk fortsatt var håp for en ny nasjon, og Norge hadde noe ekte å være stolt av.

Posted in Uncategorized | Leave a comment